sâmbătă, 27 iulie 2013

Propuneri pentru îmbunătăţirea proiectului Deciziei cu privire la desfasurarea sedintelor Comitetului Director
Art.1. – Data desfăşurării şedinţei se stabileşte de Biroul Operativ- Art.18 al 1 /Statut
Art. 2 –  Ordinea de zi este stabilită de Biroul Operativ, având în vedere  proiectele de decizii înaintate de iniţiatori sau problemele urgente ale SCMDArt. 20 litera  E/ROF
(1) – Pot iniţia proiecte de decizii:
a.       Presedintele si Secretarul General al SCMD
b.      Vicepresedintii SCMD
c.       BO ale filialelor
d.      Secretariatul General al SCMD
e.      Departamentele SCMD
f.        Comisia de cenzori
g.       Comisia de solutionare a contestatiilor la deciziile de solutionare
(2) -  Proiectele de decizie vor fi inregistrate  la Registratura SCMD si apoi pubicate pe o pagina special dedicate pe internet, pagina pe care se vor publica, pe masura ce vor fi inaintate Secretariatului General, eventualele propuneri si observatii ale BO ale filialelor sau ale membrilor de sindicat, pe marginea fiecarui proiect.
(3)  Sarcina integrarii propunerilor in forma finala a proiectului de decizie sau a prezentarii lor in sedinta CD revine initiatorului /initiatorilor.
Art 3 – Convocarea şedinţei Comitetului Director se face în scris sau telefonic de către Secretarul General, cu cel puţin 5 zile înainte de data întrunirii Art 13(2) din ROF
(1) Ordinea de zi propusa, insotita de toate materialele prevazute a fi discutate si aprobate in sedinta C.D., vor fi inaintate membrilor C.D. cu cel putin cinci (5) zile inainte de desfasurarea sedintei, prin grija Secretariatului General al SCMD.
(2) Timpul pentru desfăşurarea optimă a unei şedinţe a CD nu trebuie să depăşescă 4 ore.
Art.4 La şedinţele CD participă de regulă numai membrii  acestuia, aceştia fiind persoanele  care au drept de vot.
(1)- La sedintele CD pot fi invitate si alte personae care au interes in sustinerea sau promovarea unor proiecte. Acestea sunt introduce  in sala unde se desfasoara sedinta si raman doar pe timpul dezbaterii subiectului de interes, indiferent de pozitia subiectului inscris pe ordinea de zi.
(2)- La sedintele CD participa, fara drept de vot, seful Secretariatului General, sefii Departamentelor SCMD, contabilul sef, preşedinţi de filiale,  preşedintele Comisiei de Cenzori si initiatorii de proiecte de decizie care nu sunt membri ai CD. Art. 15/Rof
Art.5 – Şedinţele CD sunt conduse de către Preşedintele SCMD, iar în lipsa acestuia de către Secretarul General sau un  vicepreşedinte desemnat. Art. 14/ROF
Art. 5 – Deciziile se adoptă cu majoritatea absolută a celor prezenţi - Art.18(3) Statut
(1)    - Un membru CD care nu poate fi prezent la sedinta poate delega (dar numai in situatii deosebite) un alt membru al CD sa ia hotarari in numele sau, dar numai pe baza unui mandat scris si stampilat de organizatia din care face parte.
(2)     Obligatoriu, numarul celor prezenti la sedinta, impreuna cu mandatele de reprezentare, trebuie sa asigure cvorumul de participare, pentru ca aceasta sa fie statutara.
Art.6 – Şdinţele CD sunt consemnate înt-un process verbal, de către o persoană din cadrul Secretariatului General, care participă  permanent, la aceste şedinţe
(1)    Procesul verbal se semnează de către toţi membri participanţi la terminarea şedinţei
(2)    Departamentul Media si Relatii Publice va organiza inregistrarea audio-video a sedintelor.
(3)    Se interzice înregistrarea lucrărilor de către alte persoane participante la şedinţă
Art.7 - Sedintele se vor desfasura dupa urmatorul algoritm:
1.       Presedintele de sedinta, dupa primirea prezentei de la Secretariatul General, care este si organul care se ocupa de toate problemele organizatorice (prezenta, consemnarea discutiilor, redactarea documentelor, etc), constata daca este indeplinit cvorumul de sedinta, anuntand ca din numarul total al membrilor CD:
-          participa la sedinta un numar de….
-          participa la sedinta prin mandate un numar de….
-          absenti un numar de……
                   Declara ca sedinta este (sau nu este) statutara.
                   In situatia cand se constata ca nu este indeplinit cvorumul, presedintele  de sedinta, propune suspendarea lucrarilor, amanarea acesteia si prin vot se stabileste data urmatoarei sedinte, care va fi reanuntata de Secretarul General al SCMD.
2.       Presedintele de sedinta anunta ordinea de zi, un punct obligatoriu fiind prezentarea problemelor din teritoriu de către vicepreşedinţii zonali si o supune votului.  Daca mai sunt completari, dacă acestea vor fi votate,  se vor adauga pe ordinea de zi
3.       Propune participanţilor timpul de desfasurare si structurare a şedinţei in functie de numarul de puncte de pe ordinea de zi.
4.       Se trece la prezentarea şi aprobarea proiectelor de decizii.
5.       Preşedintele de şedinţă nu permite depăşirea timpului alocat pentru dezbaterea proiectului şi discuţiile care nu au legătură cu acesta.
6.       Sunt interzise categoric atacul la persoană şi discuţiile neprincipiale între participanţi.
Art.8 -  Şedinţa se încheie cu elaborarea comunicatului CD de catre Secretariatul General, cu concluziile rezultate in urma sedintei CD, semnarea acestuia de catre toti cei prezenti la sedinta urmand ca acesta sa fie adus la cunostinta filialelor prin grija vicepresedintilor de zone
Art.9 – Proiectele aprobate vor fi publicate pe site SCMD, prin grija Secretariatului SCMD, fără a depăşi termenul de  48 ore de la data desfăşurării şedinţei.

Col.(r) Remus Macovei