sâmbătă, 13 iulie 2013

DECIZIE cu privire la pregatirea si desfasurarea sedintelor Comitetului Director (PROIECT)SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE (SCMD)
Comitetul Director
                                                                                               

DECIZIE
cu privire la pregatirea si desfasurarea sedintelor Comitetului Director
(PROIECT)

Art.1                   Convocarea Comitetului Director se face, de regula, cu cel putin 10 zile inainte de data desfasurarii sedintei, pe baza de convocator (Anexa 1), de catre Presedintele SCMD/inlocuitorul acestuia. Anuntarea se face prin orice mijloc care asigura o comunicare certa a ordinei de zi.
Art.2                   Ordinea de zi propusa prin convocator se stabileste de catre presedintele SCMD/inlocuitorul acestuia, in baza propunerilor membrilor Comitetului Director (CD) sau a altor initiatori de decizii ale CD, precizati la art. 8 din prezenta Decizie.
Art.3                   La sedintele CD pot fi invitate si alte  persoane care au interes in sustinerea sau promovarea unor proiecte. Acestea sunt conduse in sala unde se desfasoara sedinta si raman doar pe timpul dezbaterii subiectului de interes, indiferent de pozitia subiectului inscris pe ordinea de zi.
Art.4                   Problemele, propunerile si masurile care necesita dezbaterea si aprobarea in cadrul CD vor fi expediate de catre initiatori, in format electronic, structurate pe articole, paragrafe, litere si puncte, la Secretariatul General al SCMD, cu cel putin 10 zile mai inainte de data desfasurarii  sedintei, sub forma de Proiect de Decizie (Anexa  2).
Art.5                   Proiectele de decizie vor fi inregistrate la Registratura SCMD si apoi publicate pe o pagina special dedicata pe Internet, pagina pe care se vor publica, pe masura ce vor fi inaintate Secretariatului General, eventualele propuneri si observatii ale BO ale filialelor sau ale membrilor de sindicat, pe marginea fiecarui proiect.
Art.6                   Sarcina integrarii propunerilor in forma finala a proiectului de decizie sau a prezentarii lor in sedinta CD revine initiatorului/initiatorilor.
Art.7                   Forma finala a proiectului de decizie, respectiv cea care va fi prezentata in sedinta CD, va fi expediata de catre intiator/initiatori tuturor membrilor CD precum si Secretariatului General cu 48 de ore mai inainte de data desfasurarii sedintei.
Art.8                   Pot fi initiatori de Decizii ale Comitetului Director:
a.       Presedintele si Secretarul General al SCMD;
b.      Vicepresedintii SCMD;
c.       BO ale filialelor;
d.      Secretariatul General al SCMD;
e.       Departamentele SCMD;
f.       Comisia de Cenzori
g.      Comisia de solutionare a contestatiilor la deciziile de sanctionare.
Art.9                   La sedintele CD participa, fara drept de vot, seful Secretariatului General,  sefii Departamentelor SCMD, contabilul sef si initiatorii de proiecte de decizie.
Art.10               Sedintele CD sunt conduse de catre Presedinte sau Secretarul General.
Art.11               Deciziile CD se iau cu voturile majoritatii absolute a membrilor CD (acea majoritate care intruneste un numar de voturi egal cu minim jumatate plus unu din totalul membrilor CD, mai putin cei exclusi sau suspendati). Un membru al CD care nu se poate prezenta la sedinta,  poate delega, cu mandat scris (Anexa 3),  un alt membru al CD.
Art.12               Sedintele se vor desfasura dupa urmatorul algoritm:
a.       Conducatorul sedintei verifica intrunirea cvorumului (jumatate plus unu dintre membrii CD; nu se iau in calcul membrii suspendati sau exclusi), prezenta sefilor de departamente si a invitatilor;
b.      Conducatorul sedintei anunta si supune la vot ordinea de zi;
c.       Introducerea pe ordinea de zi a unor noi proiecte de decizii se vor supune individual  votului;
d.      Se trece la analizarea si votarea fiecarei decizii in parte, astfel:
1.      Se da cuvantul intiatorului de proiect pentru a prezenta  proiectul de decizie precum si amendamentele propuse de catre BO ale filialelor sau de catre membrii de sindicat ;
2.      Se trece la dezbateri, timpul ramas fiind impartit de catre conducatorul sedintei in functie de numarul vorbitorilor. Vorbitorii care se abat de la subiectul discutiilor vor fi intrerupti de catre conducatorul sedintei.
3.      Fiecare propunere de modificare, stergere sau adaugire la textul proiectului de decizie va fi supusa votului si va fi operata pe loc in text de catre  reprezentantul Secretariatului General.
4.      Se supune votului proiectul final al deciziei cu modificarile efectuate, apoi fiecare membru al CD va consemna votul in Fisa individuala de vot (Anexa 4) formular pe care Secretariatul General il multiplica si il distribuie pe loc. Concomitent, conducatorul sedintei va certifica prin semnatura textul final al deciziei.
Art.13               Departamentul Media si Relatii Publice va organiza inregistrarea video a sedintelor.
Art.14               In caz de urgenta, proiectele de decizii pot fi supuse votului la distanta al membrilor CD,  de catre presedinte sau Biroul Operativ al SCMD. In acest scop, Secretariatul General va expedia  tuturor membrilor CD, prin e-mail, atat proiectul de decizie cat si fisa individuala de vot, cu precizarea termenului in care votul trebuie sa fie exercitat.
Art.15               In termen de 48 de ore de la desfasurarea sedintei (24 de ore in situatia votului la distanta), Secretariatul General va inregistra deciziile validate prin vot (proiectele de decizii nemodificate raman cu nr. vechi) si le va aduce la cunostinta tuturor filialelor, in format document (PDF) insotite de Fisa centralizatoare a voturilor (Anexa 5).

Nr. 339/01.04.2013
Data publicarii spre dezbatere: 01.04.2013
Data adoptarii deciziei:

INITIATORI PROIECT,
Gl. Fl. Aer. (r) Iosif Balan
Col. (r)             Dumitru Dogaru
Col. (r)             Radu Aromanesei