sâmbătă, 13 iulie 2013

Decizia nr. 115/08.02.2013

PROCEDURA DE ACORDARE A AVANSURILOR
(Documentul in original, semnat si stampilat de Presedintele SCMD si fisele de vot ale membrilor comitetului director in original, se afla la Registratura Sindicatului)
În temeiul prevederilor:
     - Art. 10 din Legea Contabilitatii nr. 82/1991;
     - Art. nr. 25 din Statutul Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate;
     - Art. 23, 24 si 84 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate si deciziilor CD din 05.02.2013
emit următoarea DECIZIE:
Art.1. SE APROBA PROCEDURA DE ACORDARE A AVANSURILOR IN CADRUL SINDICATULUI CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE PENTRU ANUL 2013.
ORICE PREVEDERI CONTRARE SE ABROGA.
PROCEDURA DE ACORDARE A AVANSURILOR IN CADRUL SINDICATULUI CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE ARE URMATORUL CONTINUT:
Definitii:
     - reprezinta avans: suma de bani ridicata de la casieria sediului central in baza referatului de necesitate si dispozitiei de plata catre casierie;
     - sume puse la dispozitia filialelor reprezinta: sumele virate in conturile la care au acces filialele;
     - avansurile acordate filialei: reprezinta sumele de bani ridicate din contul la care are aces filiala prin reprezentantii sai cu ajutorul cardului pe care il detin. Reprezinta de asemenea avansuri si platile efectuate cu ajutorul cardului bancar mentionat anterior;
     - Reprezinta incasari: sumele depuse in contul colector nr. RO41BRDE441SV79262374410 sau la casieria existenta in sediul central al S.C.M.D.
     Algoritmul operatiunilor economico-financiare :
     a. Sumele ce se pun la dispozitia filialei pentru suportarea cheltuielilor de intretinere si functionare a a acestora:
     Pentru a-i fi puse la dispozitie filialei sume in cotele aprobate de CNR din incasari Presedintele acesteia (sau inlocuitorul) va inainta la Departamentul Economico-Financiar  urmatoarele documente:
     - Referat de necesitate potrivit modelului prezentat in Anexa 1 sau 2, in functie de anul pentru care se solicita suma;
     - Situatia incasarilor de cotizatii in contul SCMD  in anul ____ al Filialei _____ , potrivit modelului din anexa 4 ;
     Documentele vor fi transmise electronic pe adresa de e-mail scmdfinanciar@yahoo.com.
     Contabilul sef va verifica datele din documentele transmise de Presedintele filialei (sau inlocuitorul acestuia), comparand aceste date cu sumele inscrise in  extrasele de cont, chitantele existente la sediul SCMD si datele din evidenta  contabila. In baza concluziilor obtinute, tinand cont de sumele puse la dispozitie  anterior filialei, va propune Presedintelui SCMD suma ce se  pune la dispozitia filialei pentru intretinere si functionare, avand in vedere si procentul din incasari aprobat a se repartiza. Contabilul sef va lua masuri de efectuare a viramentului pentru suma  aprobata;
     Daca documentele mentionate mai sus nu sunt inaintate de Presedintele filialei (sau inlocuitorul acesteia), sau daca acestea sunt intocmite sub alta forma/continut, contabilul sef nu va avea dreptul sa propuna sau sa efectueze viramente pentru astfel de sume;
     Avansurile pentru anul 2012 se acorda pana la data de 31.12.2013.
     Avansurile pentru anul 2013 se acorda incepand cu data de 01.01.2013.
     Nu se pun la dispozitia filialei sume de catre sediu daca valoarea sumele aflate la dispozitia filialei este mai mare de 100 (una suta) lei, chiar daca filiala are  dreptul la sume din incasari; In mod exceptional se pot acorda sume fara respectarea acestei prevederi numai cu aprobarea Comitetului Director; pentru aceste avansuri se va folosii modelul de referat de necesitate prezentat in Anexa 3.
     b. Sumele ce se pun la dispozitie pentru suportarea unor cheltuieli necesare desfasurarii  unor actiuni sindicale:
Aceste sume se acorda in baza Deciziei Presedintelui SCMD. La fiecare actiune sindicala Presedintele SCMD va comunica pe site-ul sindicatului  Decizia si instructiunile specifice privind decontarea acestor sume.
     c. Avansurile ce se acorda la sediul SCMD, pentru suportarea unor cheltuieli de intretinere si functionare a sediului si pentru buna desfasurare a unor actiuni sindicale:
     Persoanele cu atributiuni specifice din SCMD intocmesc si inainteaza „Raport de necesitate” presedintelui SCMD. In acest raport se specifica: suma  solicitata, bunurile sau serviciile care urmeaza a se aproviziona, scopul pentru  care sunt procurate si se evalueaza. Inainte de aprobare se vizeaza de  contabilul sef pentru legalitate;
     Contabilul sef in baza acestor documente va asigura acordarea avansului in cauza.
     Pentru acordarea avansului in vederea efectuarii delegarii se procedeaza in mod similar.
     Va fi acordat avans persoanelor mentionate anterior numai daca au justificat integral avansul acordat anterior;
     d. Acordarea altor avansuri sau punerea la dispozitie a unor sume, altele decat cele mentionate anterior:
     Aceste sume se acorda numai cu aprobarea prealabila a Comitetului Director al SCMD. Dupa aprobarea mentionata Presedintele SCMD emite decizie in acest sens; dupa emiterea Deciziei documentele ce se intocmesc  vor fi aprobate de presedintele SCMD si vizate pentru legalitate de contabilul  sef.
     In cazul in care se solicita sume peste cota aprobata se inainteaza prin e-mail referat de necesitate potrivit modelului din anexa 3.
     Nu se solicita avansuri de acest fel daca nu au fost justificate sumele acordate anterior, asa cum este aratat la pct. a din prezenta procedura.
     Procedura urmeaza a fi adusa la cunostinta tuturor reprezentantilor filialelor pentru a fi folosita in relatia cu Departamentul Economico-Financiar.

PRESEDINTELE SCMD,
Col. (r) 
        dr. DOGARU MIRCEA
Anexa 1

REFERAT DE NECESITATE
Rog a fi de acord si a aproba virarea in subcontul Filialei ____________ suma de ____ lei.
Aceasta suma se incadreaza in cota de 30 % din incasari ce se cuvine filialei noastre, fiindu-ne necesara pentru intretinerea si functionarea filialei.
Cheltuieli pe care le estimam ca le vom efectua din suma pe care o solicitam:
- Rechizite                                                 ____ lei;
- Carburantii                                              ____ lei;
- Chirii                                                        ____ lei;
- Materiale                                                 ____ lei;
- Obiecte de inventor                                ____ lei;
- Active fixe                                                ____ lei;
- Cheltuieli cu posta, telefon, internet       ____ lei;
- Servicii                                                     ____ lei;     

Filiala in acest moment are la dispozitie urmatoarele sume:
- In subcontul filialei                                     ___ lei;
- Sume in curs de justificate                        ___ lei
Total                                                           ___ lei;

Anexam alaturat fisierul in format excel privind depunerile de cotizatii ale membrilor filialei noastre in anul 2012.

Presedintele Filialei ________

________________________
Nume, prenume 

Nota:
- Prezentul model este valabil pentru incasarile din anul 2012;
- La active fixe si obiecte de inventor se specifica denumirea acestora;
- Se pot adauga si alte naturi de cheltuieli;
- Daca filiala nu cunoaste care sunt sumele avute la dispozitie, mentioneaza in document acest lucru.
Anexa 2
REFERAT DE NECESITATE

Rog a fi de acord si a aproba virarea in subcontul Filialei ____________ suma de ____ lei.
Aceasta suma se incadreaza in cota de 40 % din incasari ce se cuvine filialei noastre, fiindu-ne necesara pentru intretinerea si functionarea filialei.
Cheltuieli pe care le estimam ca le vom efectua din suma pe care o solicitam:
- Rechizite                                                 ____ lei;
- Carburantii                                              ____ lei;
- Chirii                                                        ____ lei;
- Materiale                                                 ____ lei;
- Obiecte de inventor                                ____ lei;
- Active fixe                                                ____ lei;
- Cheltuieli cu posta, telefon, internet       ____ lei;
- Servicii                                                     ____ lei;  

Filiala in acest moment are la dispozitie urmatoarele sume:
- In subcontul filialei                                     ___ lei;
- Sume in curs de justificate                        ___ lei
Total                                                           ___ lei;    

Anexam alaturat fisierul in format excel privind depunerile de cotizatii ale membrilor filialei noastre in anul 2013.

Presedintele Filialei ________

________________________
Nume, prenume 

Nota:
- Prezentul model este valabil pentru incasarile din anul 2013;
- La active fixe si obiecte de inventor se specifica denumirea acestora;
- Se pot adauga si alte naturi de cheltuieli;
- Daca filiala nu cunoaste care sunt sumele avute la dispozitie, mentioneaza in document acest lucru.
Anexa 3
REFERAT DE NECESITATE

Rog a fi de acord si a aproba virarea in subcontul Filialei ____________ suma de ____ lei.
Aceasta suma se nu se incadreaza in cota ce se cuvine filialei noastre, fiindu-ne necesara in mod exceptional pentru intretinerea si functionarea filialei.
Situatia exceptionala pentru care solicit acordarea sumei este urmatoarea: ___________________

Cheltuieli pe care le estimam ca le vom efectua din suma pe care o solicitam:
- Rechizite                                                 ____ lei;
- Carburantii                                              ____ lei;
- Chirii                                                        ____ lei;
- Materiale                                                 ____ lei;
- Obiecte de inventor                                ____ lei;
- Active fixe                                                ____ lei;
- Cheltuieli cu posta, telefon, internet       ____ lei;
- Servicii                                                     ____ lei;      

Filiala in acest moment are la dispozitie urmatoarele sume:
- In subcontul filialei                                     ___ lei;
- Sume in curs de justificate                        ___ lei
Total                                                           ___ lei;

Anexam alaturat fisierul in format excel privind depunerile de cotizatii ale membrilor filialei noastre in anul 2013.

Presedintele Filialei ________

________________________
Nume, prenume 

Nota:
- Prezentul model este valabil numai pentru solicitarea de sume in afara cotei cuvenita filialei;
- La active fixe si obiecte de inventor se specifica denumirea acestora;
- Se pot adauga si alte nature de cheltuieli;
- Daca filiala nu cunoaste care sunt sumele avute la dispozitie, mentioneaza in document acest lucru.
Anexa 4
SITUATIA INCASARILOR DE COTIZATII IN CONTUL SCMD
IN ANUL _____ AL FILIALEI ________________


Nume si prenume
CNP
Suma
Data depunerii
(zi, luna, an)
Obs.
Ionescu ion
1234567890123
60
15.01.2012

Popescu Gheorghe
1222222555566
120
15.01.2012

Ion Gigi
1444445555577
60
15.01.2012

Ion Gigi
1444445555577
60
15.06.2012

Vasile Vasile
1222666666888
60
15.01.2012

Vasile Maria
2010101010101
60
15.01.2012

Total

420Nota:
- Prezenta situatie se transmite numai in format excel; motiv: verificarea acestui document cu evidenta contabila se face mult mai rapid, deoarece programul de contabilitate face export al datelor in acest format;
- In titlu  se inscrie anul pentru care se solicita suma, care trebuie sa concorde cu anul inscris in referatul de necesitate;
- In coloana data depunerii se vor inscrie date din anul indicat in titlu (in format zz.ll.aaaa);
- In tabel se vor inscrie numai depunerile care au fost facute in contul colector al SCMD sau la casieria de la sediul central; 
- Datele inscrise in prezentul exemplu sunt fictive, avand numai rolul de prezentare a modului de completare.