marți, 30 iulie 2013

Proiect privind desfasurarea sedintelor CD - initiator Col. (r) Dogaru DumitruSINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE (SCMD)
Comitetul Director
DECIZIE
cu privire la desfasurarea sedintelor Comitetului Director
(PROIECT)
Art.1  Convocarea Comitetului Director se face de regula, cu cel putin 10 zile inainte de data desfasurarii sedintei, pe baza de convocator, de catre Presedintele SCMD/inlocuitorul acestuia. Anuntarea se face prin orice mijloc care asigura o comunicare certa a ordinei de zi.

Art.2  Ordinea de zi propusa prin convocator se stabileste de catre presedintele SCMD (inlocuitorul legal al acestiua), impreuna cu presedintele de sedinta, stabilit conform art.10 din prezenta decizie, pe baza propunerilor membrilor Comitetului Director sau a altor initiatori de proiecte de decizii ale C.D., precizati la art.8 din prezenta decizie.
           Ordinea de zi propusa, insotita de toate materialele prevazute a fi discutate si aprobate in sedinta C.D., vor fi inaintate membrilor C.D. cu cel putin cinci (5) zile inainte de desfasurarea sedintei, prin grija Secretariatului General al SCMD.
           Ordinea de zi trebuie alcatuita in asa fel incat pe parcursul a 4-5 ore sa se poata dezbate in totalitate si cu eficienta maxima toate problemele stabilite.

Art.3  La sedintele CD pot fi invitate si alte personae care au interes in sustinerea sau promovarea unor proiecte. Acestea sunt conduse in sala unde se desfasoara sedinta si raman doar pe timpul dezbaterii subiectului de interes, indiferent de pozitia subiectului inscris pe ordinea de zi.

Art.4  Problemele, propunerile si masurile care necesita dezbaterea si aprobarea in cadrul CD vor fi expediate de initiatori, in format electronic, structurate pe articole, paragrafe, litere si puncte, la Secretariatul General al SCMD, cu cel putin 10 zile mai inainte de data desfasurarii sedintei, sub forma de Proiect de Decizie.

Art.5  Proiectele de decizie vor fi inregistrate  la Registratura SCMD si apoi pubicate pe o pagina special dedicate pe internet, pagina pe care se vor publica, pe masura ce vor fi inaintate Secretariatului General, eventualele propuneri si observatii ale BO ale filialelor sau ale membrilor de sindicat, pe marginea fiecarui proiect.

Art.6  Sarcina integrarii propunerilor in forma finala a proiectului de decizie sau a prezentarii lor in sedinta CD revine initiatorului /initiatorilor.

Art.7  Forma finala a proiectului de decizie, respectiv cea care va fi prezentata in sedinta CD, va fi expediata de catre initiator/initiatori Secretariatului General cu cel putin 10 zile mai inainte de data desfasurarii sedintei.

Art.8  Pot fi initiatori de Decizii ale Comitetului Director:
 1. Presedintele si Secretarul General al SCMD
 1. Vicepresedintii SCMD
 1. BO ale filialelor
 1. Secretariatul General al SCMD
 1. Departamentele SCMD
 1. Comisia de cenzori
 1. Comisia de solutionare a contestatiilor la deciziile de solutionare

Art.9.  La sedintele CD participa, fara drept de vot, seful Secretariatului General, sefii Departamentelor SCMD, contabilul sef si initiatorii de proiecte de decizie.

Art.10  Sedintele CD vor fi conduse prin rotatie de catre unul din urmatorii : Presedintele SCMD, secretarul General, vicepresedinte de zona.
            Presedintele de sedinta pentru luna urmatoare este stabili prin vot la incheierea lucrarilor fiecarei sedinte din luna anterioara.
            Sedintele ,,Extraordinare,, ale SCMD vor fi conduse numai de Presedintele SCMD ales.

Art.11  Deciziile se iau cu votul majoritatii absolute, a membrilor CD (acea majoritate care intruneste un numar de voturi egal cu minim jumatate plus unul, din totalul membrilor prezenti ai CD). Un membru CD care nu poate fi prezent la sedinta poate delega (dar numai in situatii deosebite) un alt membru al CD sa ia hotarari in numele sau, dar numai pe baza unui mandat scris si stampilat de organizatia din care face parte.
            Obligatoriu, numarul celor prezenti la sedinta, impreuna cu mandatele de reprezentare, trebuie sa asigure cvorumul de participare, pentru ca aceasta sa fie statutara.

Art.12  Sedintele se vor desfasura dupa urmatorul algoritm:
1.      Presedintele de sedinta, dupa primirea prezentei de la Secretariatul General, care este si organul care se ocupa de toate problemele organizatorice (prezenta, consemnarea discutiilor, redactarea documentelor, etc), constata daca este indeplinit cvorumul de sedinta, anuntand ca din numarul total al membrilor CD:
-          participa la sedinta un numar de….
-          participa la sedinta prin mandate un numar de….
-          absenti un numar de……
                   Declara ca sedinta este (sau nu este) statutara.
                   In situatia cand se constata ca nu este indeplinit cvorumul, presedintele  de sedinta, propune suspendarea lucrarilor, amanarea acesteia si prin vot se stabileste data urmatoarei sedinte, care va fi reanuntata de Secretariatul General al SCMD.
2.      Presedintele de sedinta anunta ordinea de zi si o supune votului, iar daca mai sunt completari dupa ce acestea vor fi votate se vor adauga pe ordinea de zi
3.      Propune sedintei timpul de desfasurare si structurare a acesteia in functie de numarul de puncte de pe ordinea de zi.
Luand ca baza de calcul un timp de 5 ore(asa cum a fost si pana acum), aceasta sa fie structurata astfel:
a.       60 minute – prezentarea materialelor pregatite de conducerea SCMD si B.Op.C
b.      90 minute     - prezentarea problemelor de catre vicepresedintii din teritoriu si ai celorlalti membrii ai CD, inclusiv a punctelor de vedere scrise ale celor care nu au putut participa la sedinta.
c.       75 minute – inscrieri la cuvant si discutii pe marginea celor rezultate din prezentarea punctelor a si b
d.      45 minute – supune spre aprobare proiectele de hotatari completate sau nu cu propuneri rezultate in urma discutiilor. Nu vor fi supuse aprobarii nici un fel de documente, care nu au fost trasmise in teritoriu odata cu ordinea de zi si nu mai tarziu cu cel putin 5 zile inainte de sedinta
e.       30 minute – elaborarea comunicatului CD de catre Secretariatul General, cu concluziile rezultate in urma sedintei CD, semnarea acestuia de catre toti cei prezenti la sedinta urmand ca acesta sa fie adus la cunostinta filialelor prin grija vicepresedintilor de zone
f.        
Art.13  Presedintele de sedinta supune la vot urmatorul presedinte de sedinta

Art.14  Departamentul Media si Relatii Publice va organiza inregistrarea audio-video a sedintelor.

Nr…646….din…22.07.2013
Data publicarii spre dezbatere 20.07.2013
Data adoptarii deciziei:

INITIATOR PROIECT:
Col.(rtg) DOGARU DUMITRU
Presedinte Filiala 1 Slatina
Vicepresedinte Zona SV Oltenia

 PROPUNERI DE IMBUNATATIRE A PROIECTULUI:

sâmbătă, 27 iulie 2013

Propuneri pentru îmbunătăţirea proiectului Deciziei cu privire la desfasurarea sedintelor Comitetului Director
Art.1. – Data desfăşurării şedinţei se stabileşte de Biroul Operativ- Art.18 al 1 /Statut
Art. 2 –  Ordinea de zi este stabilită de Biroul Operativ, având în vedere  proiectele de decizii înaintate de iniţiatori sau problemele urgente ale SCMDArt. 20 litera  E/ROF
(1) – Pot iniţia proiecte de decizii:
a.       Presedintele si Secretarul General al SCMD
b.      Vicepresedintii SCMD
c.       BO ale filialelor
d.      Secretariatul General al SCMD
e.      Departamentele SCMD
f.        Comisia de cenzori
g.       Comisia de solutionare a contestatiilor la deciziile de solutionare
(2) -  Proiectele de decizie vor fi inregistrate  la Registratura SCMD si apoi pubicate pe o pagina special dedicate pe internet, pagina pe care se vor publica, pe masura ce vor fi inaintate Secretariatului General, eventualele propuneri si observatii ale BO ale filialelor sau ale membrilor de sindicat, pe marginea fiecarui proiect.
(3)  Sarcina integrarii propunerilor in forma finala a proiectului de decizie sau a prezentarii lor in sedinta CD revine initiatorului /initiatorilor.
Art 3 – Convocarea şedinţei Comitetului Director se face în scris sau telefonic de către Secretarul General, cu cel puţin 5 zile înainte de data întrunirii Art 13(2) din ROF
(1) Ordinea de zi propusa, insotita de toate materialele prevazute a fi discutate si aprobate in sedinta C.D., vor fi inaintate membrilor C.D. cu cel putin cinci (5) zile inainte de desfasurarea sedintei, prin grija Secretariatului General al SCMD.
(2) Timpul pentru desfăşurarea optimă a unei şedinţe a CD nu trebuie să depăşescă 4 ore.
Art.4 La şedinţele CD participă de regulă numai membrii  acestuia, aceştia fiind persoanele  care au drept de vot.
(1)- La sedintele CD pot fi invitate si alte personae care au interes in sustinerea sau promovarea unor proiecte. Acestea sunt introduce  in sala unde se desfasoara sedinta si raman doar pe timpul dezbaterii subiectului de interes, indiferent de pozitia subiectului inscris pe ordinea de zi.
(2)- La sedintele CD participa, fara drept de vot, seful Secretariatului General, sefii Departamentelor SCMD, contabilul sef, preşedinţi de filiale,  preşedintele Comisiei de Cenzori si initiatorii de proiecte de decizie care nu sunt membri ai CD. Art. 15/Rof
Art.5 – Şedinţele CD sunt conduse de către Preşedintele SCMD, iar în lipsa acestuia de către Secretarul General sau un  vicepreşedinte desemnat. Art. 14/ROF
Art. 5 – Deciziile se adoptă cu majoritatea absolută a celor prezenţi - Art.18(3) Statut
(1)    - Un membru CD care nu poate fi prezent la sedinta poate delega (dar numai in situatii deosebite) un alt membru al CD sa ia hotarari in numele sau, dar numai pe baza unui mandat scris si stampilat de organizatia din care face parte.
(2)     Obligatoriu, numarul celor prezenti la sedinta, impreuna cu mandatele de reprezentare, trebuie sa asigure cvorumul de participare, pentru ca aceasta sa fie statutara.
Art.6 – Şdinţele CD sunt consemnate înt-un process verbal, de către o persoană din cadrul Secretariatului General, care participă  permanent, la aceste şedinţe
(1)    Procesul verbal se semnează de către toţi membri participanţi la terminarea şedinţei
(2)    Departamentul Media si Relatii Publice va organiza inregistrarea audio-video a sedintelor.
(3)    Se interzice înregistrarea lucrărilor de către alte persoane participante la şedinţă
Art.7 - Sedintele se vor desfasura dupa urmatorul algoritm:
1.       Presedintele de sedinta, dupa primirea prezentei de la Secretariatul General, care este si organul care se ocupa de toate problemele organizatorice (prezenta, consemnarea discutiilor, redactarea documentelor, etc), constata daca este indeplinit cvorumul de sedinta, anuntand ca din numarul total al membrilor CD:
-          participa la sedinta un numar de….
-          participa la sedinta prin mandate un numar de….
-          absenti un numar de……
                   Declara ca sedinta este (sau nu este) statutara.
                   In situatia cand se constata ca nu este indeplinit cvorumul, presedintele  de sedinta, propune suspendarea lucrarilor, amanarea acesteia si prin vot se stabileste data urmatoarei sedinte, care va fi reanuntata de Secretarul General al SCMD.
2.       Presedintele de sedinta anunta ordinea de zi, un punct obligatoriu fiind prezentarea problemelor din teritoriu de către vicepreşedinţii zonali si o supune votului.  Daca mai sunt completari, dacă acestea vor fi votate,  se vor adauga pe ordinea de zi
3.       Propune participanţilor timpul de desfasurare si structurare a şedinţei in functie de numarul de puncte de pe ordinea de zi.
4.       Se trece la prezentarea şi aprobarea proiectelor de decizii.
5.       Preşedintele de şedinţă nu permite depăşirea timpului alocat pentru dezbaterea proiectului şi discuţiile care nu au legătură cu acesta.
6.       Sunt interzise categoric atacul la persoană şi discuţiile neprincipiale între participanţi.
Art.8 -  Şedinţa se încheie cu elaborarea comunicatului CD de catre Secretariatul General, cu concluziile rezultate in urma sedintei CD, semnarea acestuia de catre toti cei prezenti la sedinta urmand ca acesta sa fie adus la cunostinta filialelor prin grija vicepresedintilor de zone
Art.9 – Proiectele aprobate vor fi publicate pe site SCMD, prin grija Secretariatului SCMD, fără a depăşi termenul de  48 ore de la data desfăşurării şedinţei.

Col.(r) Remus Macovei

luni, 22 iulie 2013

Propuneri la Proiectul de decizie nr. 646/22.07.2013 - Col.(r) Tudosie 
DECIZIE
cu privire la desfasurarea sedintelor Comitetului Director
(PROIECT)

Art.1  Convocarea Comitetului Director se face de regula, cu cel putin 15 zile inainte de data desfasurarii sedintei, pe baza de convocator, de catre Presedintele SCMD/inlocuitorul acestuia. Anuntarea se face prin orice mijloc care asigura o comunicare certa a ordinei de zi.
 Motivatie; nu sunt suficiente 10 zile pentru vicepresedintii coordonatori de zone, daca dorim ca ordinea de zi, documentele ce se vor dezbate si votul acestora in sedinta CD sa aiba acceptul filialelor pe care le coordoneaza si reprezinta.
Art.2  Ordinea de zi propusa prin convocator se stabileste de catre presedintele SCMD (inlocuitorul legal al acestiua), impreuna cu presedintele de sedinta, stabilit conform art.10 din prezenta decizie, pe baza:
a) propunerilor membrilor Comitetului Director  facute in sedinta CD anterioara si ulterior acesteia;
 Motivatie: exista hotarare a CD in acest sens.
 b) propunerilor altor initiatori de proiecte de decizii ale C.D., precizati la art.8 din prezenta decizie.
       Ordinea de zi propusa, insotita de toate materialele prevazute a fi discutate si aprobate in sedinta C.D., vor fi comunicate membrilor C.D. cu cel putin 10 (zece)zile inainte de desfasurarea sedintei, prin grija Secretariatului General al SCMD.
    Motivatie: nu sunt suficiente 5 zile pentru vicepresedintii coordonatori de zone, daca dorim ca ordinea de zi, documentele ce se vor dezbate si votul acestora in sedinta CD sa aiba acceptul filialelor pe care le coordoneaza si reprezinta.
  Ordinea de zi trebuie alcatuita in asa fel incat pe parcursul a 4-5 ore sa se poata dezbate in totalitate si cu eficienta maxima toate problemele stabilite.

Art.3  La sedintele CD pot fi invitate si alte persone care au interes in sustinerea sau promovarea unor proiecte. Acestea sunt conduse si raman in sala unde se desfasoara sedinta de la inceputul si pana la epuizarea  dezbaterii subiectului de interes, indiferent de pozitia acestuia inscrisa pe ordinea de zi.

Art.4  Problemele, propunerile si masurile care necesita dezbaterea si aprobarea in cadrul CD vor fi expediate de initiatori la Secretariatul General al SCMD, in format electronic, cu cel putin 15 zile mai inainte de data desfasurarii sedintei, structurate pe probleme sau pe articole, paragrafe, litere si puncte, sub forma proiectelor de decizii, dupa caz.
Motivatie: 1. termenul de la acest articol trebuie corelat cu celelalte termene propuse;
                     2. nu toate materialele prezentate in CD sunt sub forma proiectelor de decizii(pot fi informari ,   
                     rapoarte, propuneri etc)
Art.5  Proiectele de decizie vor fi inregistrate  la Registratura SCMD si apoi pubicate pe o pagina special dedicata pe internet, pagina pe care se vor publica, pe masura ce vor fi inaintate Secretariatului General, eventualele propuneri si observatii ale BO ale filialelor sau ale membrilor de sindicat, pe marginea fiecarui proiect.
  Prin grija Secretariatului General aceste propuneri vor fi transmise si initiatorilor proiectelor de decizii.

Art.6  Sarcina integrarii propunerilor in forma finala a proiectului de decizie sau a prezentarii lor in sedinta CD revine initiatorului /initiatorilor.

Art.7  Forma finala a proiectului de decizie, respectiv cea care va fi prezentata in sedinta CD, va fi expediata de catre initiator/initiatori Secretariatului General cu cel putin 10 zile mai inainte de data desfasurarii sedintei.

Art.8  Pot fi initiatori de Decizii ale Comitetului Director:
 1. Presedintele si Secretarul General al SCMD
 2. Vicepresedintii SCMD
 3. BO ale filialelor
 4. Secretariatul General al SCMD
 5. Departamentele SCMD
 6. Comisia de cenzori
 7. Comisia de solutionare a contestatiilor la deciziile de solutionare

Art.9.  La sedintele CD participa, fara drept de vot, seful Secretariatului General, sefii Departamentelor SCMD, contabilul sef si initiatorii de proiecte de decizie.

Art.10  Sedintele CD vor fi conduse prin rotatie de catre unul din urmatorii : Presedintele SCMD, secretarul General, vicepresedinte de zona.
            Presedintele de sedinta pentru luna urmatoare este stabili prin vot la incheierea lucrarilor fiecarei sedinte din luna anterioara.
            Sedintele ,,Extraordinare,, ale SCMD vor fi conduse numai de Presedintele SCMD ales( in mod exceptional, de inlocuitorul legal al acestuia , in situatia indisponibilitatii presedintelui ales).
Motivatie:  O sedinta extraordinara presupune o situatie deosebita care necesita  celeritate in luarea unor decizii. Eventuala indisponibilitate a presedintelui ales (boala , plecat din tara , ramas izolat datorita viscolului etc) nu trebuie sa fie un impediment in convocarea si desfasurarea sedintelor extraordinare. 
Art.11  Deciziile se iau cu votul majoritatii absolute, a membrilor CD (acea majoritate care intruneste un numar de voturi egal cu minim jumatate plus unul, din totalul membrilor prezenti ai CD). Un membru CD care nu poate fi prezent la sedinta poate delega (dar numai in situatii deosebite) un alt membru al CD sa ia hotarari in numele sau, dar numai pe baza unui mandat scris si stampilat de organizatia din care face parte.
            Obligatoriu, numarul celor prezenti la sedinta, impreuna cu mandatele de reprezentare, trebuie sa asigure cvorumul de participare, pentru ca aceasta sa fie statutara.

Art.12  Sedintele se vor desfasura dupa urmatorul algoritm:
1.      Presedintele de sedinta, dupa primirea prezentei de la Secretariatul General, care este si organul care se ocupa de toate problemele organizatorice (prezenta, consemnarea discutiilor, redactarea documentelor, etc), constata daca este indeplinit cvorumul de sedinta, anuntand ca din numarul total al membrilor CD:
-          participa la sedinta un numar de….
-          participa la sedinta prin mandate un numar de….
-          absenti un numar de……
                   Declara ca sedinta este (sau nu este) statutara.
                   In situatia cand se constata ca nu este indeplinit cvorumul, presedintele  de sedinta, propune suspendarea lucrarilor, amanarea acesteia si prin vot se stabileste data urmatoarei sedinte, care va fi reanuntata de Secretariatul General al SCMD.
2.      Presedintele de sedinta anunta ordinea de zi si o supune votului, iar daca mai sunt completari dupa ce acestea vor fi votate, fiecare in parte, se vor adauga sau nu pe ordinea de zi,functie de rezultatul votului.
3.      Propune sedintei timpul de desfasurare si structurare a acesteia in functie de numarul de puncte de pe ordinea de zi.
Luand ca baza de calcul un timp de 5 ore(reiesit din practica de pana in prezent), in principiu, aceasta va fi  structurata astfel:
a.       60 minute – prezentarea materialelor pregatite de conducerea SCMD si B.Op.C
b.      90 minute     - prezentarea problemelor de catre vicepresedintii din teritoriu si ai celorlalti membrii ai CD, inclusiv a punctelor de vedere scrise ale celor care nu au putut participa la sedinta.
c.       75 minute – inscrieri la cuvant si discutii pe marginea celor rezultate din prezentarea punctelor a si b
d.      45 minute – supune spre aprobare proiectele de hotatari completate sau nu cu propuneri rezultate in urma discutiilor. Nu vor fi supuse aprobarii nici un fel de documente, care nu au fost trasmise in teritoriu odata cu ordinea de zi si nu mai tarziu cu cel putin 10 zile inainte de sedinta
e.       30 minute – elaborarea comunicatului CD de catre Secretariatul General, cu concluziile rezultate in urma sedintei CD, semnarea acestuia de catre toti cei prezenti la sedinta urmand ca acesta sa fie adus la cunostinta filialelor prin grija vicepresedintilor de zone
f.       ?
Art.13  Presedintele de sedinta solicita propunerei pentru urmatorul presedinte de sedinta si le supune la vot. In urma rezultatelor votului se stabileste presedintele urmatoarei sedinte a CD.

Art.14  Departamentul Media si Relatii Publice va organiza inregistrarea audio-video a sedintelor.
Nr…………….din………….
Data publicarii spre dezbatere 20.07.2013
Data adoptarii deciziei:

INITIATOR PROIECT

Col.(rtg) DOGARU DUMITRU
Presedinte Filiala 1 Slatina
Vicepresedinte Zona SV Oltenia